Privacyverklaring Sparkle your business

PRIVACYVERKLARING

Wanneer u op onze website actief bent of contact met ons opneemt deelt u soms persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij van u verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen u en Sparkle your business, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. 

Sparkle your business, gevestigd aan de Koningin Wilhelminastraat 79 te Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. U kunt vragen of opmerkingen betreffende uw privacy versturen naar info@sparkleyourbusiness.com.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over u vertellen en gebruikt kunnen worden om u te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, uw contact- of adresgegevens en uw BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens.

 Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Voor het uitvoeren van de overeenkomst is het soms noodzakelijk om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door ons worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan fkunt u contact opnemen via info@sparkleyourbusiness.com en dan verwijderen wij deze informatie.

 Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

-Om u te kunnen helpen als u vragen heeft.

Wij helpen graag verder als u ergens tegenaan loopt of een vraag voor ons hebt. U kunt ons bellen,
 e-mailen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat we uw gegevens krijgen via een derden in verband met onze dienstverlening. Om u verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van u op. Op die manier weten we wie u bent en kunnen we ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad. 

Als u vragen voor ons heeft dan slaan we de volgende gegevens van u op:

-Naam 

-E-mailadres

-Uw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. 

-Om offertes op te stellen en naar u te versturen.

Voordat we voor u aan de slag gaan sturen we u een offerte. Hiervoor slaan we de volgende gegevens van u op:

-N.A.W. gegevens

-E-mailadres

-Telefoonnummer

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang. 

 

-Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met u te kunnen maken.

Als u bij ons diensten afneemt dan wilt u natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat u heeft gevraagd. Wij slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

-N.A.W. gegevens

-E-mailadres

-Telefoonnummer 

-Alle boekhoudkundige en administratieve gegevens

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst. 

 

4.      Om aangiftes in te dienen of ander contact met de belastingdienst of andere overheidsinstellingen te onderhouden.

Wanneer wij aangiftes voor u indienen of contact hebben met diverse instellingen slaan wij de volgende gegevens op:

-N.A.W. gegevens

-Legitimatiegegevens (type, nummer, geldigheidsdatum)

-BSN

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst. 

 

5.      Om de boekhouding te kunnen verwerken.

Als u ons vraagt de boekhouding te doen slaan wij de volgende gegevens op:

-N.A.W. gegevens

-Financiële gegevens

-Kamer van Koophandelnummer

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst. 


 

6.      Om de belastingaangifte op te stellen en deze vervolgens in te dienen.

Wanneer u ons vraagt de belastingaangifte op te stellen en deze door ons te laten indienen dan slaan wij de volgende gegevens op:

-N.A.W. gegevens

-Geboortedatum

-BSN

-Financiële gegevens over inkomen, bezittingen en schulden

-Kamer van Koophandelnummer (optioneel)

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst. 

7.      Om de loonadministratie te kunnen voeren, de aangifte loonheffingen te kunnen doen en contact te onderhouden met UWV of pensioenfondsen.

Wanneer wij worden ingehuurd zullen wij werkzaamheden uitvoeren betreffende de loonadministratie, aangifte loonheffingen en houden we contact met UWV of pensioenfondsen. Voor deze werkzaamheden slaan wij de volgende gegevens op:

-N.A.W. gegevens van personeelsleden van klanten

-Geboortedatum personeelsleden van klanten

-BSN van personeelsleden van klanten

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst. 

8.      Om u te kunnen factureren & incasseren.

De door u afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als u dit niet doet dan starten wij een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan we de volgende gegevens van u op:

-N.A.W. gegevens

-E-mailadres

-Telefoonnummer

-Bedrijfsnaam 

-Bankrekeninggegevens (tenaamstelling en IBAN)

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting. 

9.      Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening en het versturen van onze nieuwsbrief.

Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen we u hiervan graag op de hoogte. Ook sturen wij u een nieuwsbrief als u zich hiervoor heeft aangemeld. Als u hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om u in ons administratiesysteem op te nemen:

-Naam

-E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming. 

Doorgifte aan partners

Wij werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. 

Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

-Onze nieuwsbrieven versturen (Mailblue)

-Onze post versturen 

-Onze interne communicatie verzorgen

-Onze betalingen & incasso’s afhandelen (Moneybird)-

-Onze webhosting verzorgen 

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij werken alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechteinstein, Noorwegen en IJsland). Uw gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben. Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken en van deze partijen is geëist dat zij EU-VS Privacy Shield’ gecertificeerd zijn. De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

In principe delen of verkopen wij uw gegevens niet met personen of organisaties buiten Sparkle your business, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat wij verplicht worden om uw gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van uw gegevens

Sparkle your business heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. 

Alle partijen die uw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heeft u altijd het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Uw rechten”.

  Persoonsgegevens:
 Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijderen wij 5 jaar na ons laatste contact.

E-mail:
 E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
 Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Uw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Financiële gegevens:
 Alle gegevens met betrekking tot de boekhouding, administratie en aangiften worden na een termijn van 7 jaar verwijderd.

Nieuwsbrief:
 U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

 Uw rechten
 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sparkle your business. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sparkleyourbusiness.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Indien uw verzoek betrekking heeft op een cookie dan vragen wij u deze ook mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Sparkle your business wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een datalek ontdekken dan vragen wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het lek heeft geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar info@sparkleyourbusiness.com. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

 

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Sparkle your business verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Sparkle your business accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Sparkle your business om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief waar wij u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen. 

In ieder geval raden wij u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Sparkle your business gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Contact
 Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen via de e-mail, info@sparkleyourbusiness.com of per post:

Sparkle your business
 T.a.v.: Garcia Stans
 Koningin Wilhelminastraat 79
 3311 LM Dordrecht

 Sparkle your business is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73913073.
 Versie: mei 2020

arrow_drop_up arrow_drop_down